Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Vrouw & Essentie, uitgevoerd door Emmy Stelling.

1 Algemeen

 1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. opdrachtnemer: Vrouw & Essentie, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 575.042.37.
 1. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer.

2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op allerechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever,behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door

opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen of de werkzaamheden voortvloeiend uit de door opdrachtnemer verstrekte offerte of opdrachtbevestiging zijn aangevangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 1. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

4 Terbeschikkingstelling van informatie of medewerkers door de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en

betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking

gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden

afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

 1. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
 2. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht

voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door

het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden of door het te laat of te beperkt beschikbaar stellen van medewerkers, zijn voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5 Uitvoering van de opdracht c.q. meerwerk

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
 2. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
 3. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben

bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op opdrachtnemer.

6 Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke plicht tot

bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover

derden.

 1. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 2. Opdrachtgever zal de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte en de daarin vervatte kennis en ideeën van opdrachtnemer uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij de verlening van de opdracht.
 3. Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van opdrachtnemer of over diens werkwijze en dergelijke, noch de offerte, rapportage of andere schriftelijke uitingen van opdrachtnemer aan derden ter beschikking stellen. Opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
 4. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.

7 Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten,

waaronder mede begrepen computerprogramma’s,

systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die

producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

8 Honorarium

 1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het

overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

 1. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt bij aanvaarding van de opdracht dan wel per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de van toepassing zijnde omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
 2. Voorschotnota ’s welke bij de aanvang van een opdracht in

rekening worden gebracht, worden verrekend met de laatste nota na het voltooien van de werkzaamheden.

 1. Een afspraak die meer dan 2 dagen (48 uur) vooraf is afgezegd, zal niet worden berekend. Een afzegging binnen 2 dagen (48 uur) zal voor 100% aan opdrachtgever worden doorberekend, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Een training die binnen 14 dagen voor aanvang wordt afgezegd wordt voor 100% doorberekend en indien een training binnen 4 weken voor aanvang wordt afgezegd, wordt 50% doorberekend aan opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

9 Betaling

 1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 1. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 9.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 1. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
 2. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 1. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

10 Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de

betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

 1. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

11 Leveringstermijn

 1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
 1. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een

hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

12 Opzegging

 1. Partijen kunnen de overeenkomst alleen opzeggen wegens

onvoorziene omstandigheden die zich aan hun invloed onttrekken en hun niet zijn toe te rekenen en welke van dien aard zijn dat de wederpartij de instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van declaraties voor reeds verrichte en eventueel nog te verrichten werkzaamheden.

 1. De opzegging dient schriftelijk, met opgave van redenen, aan de wederpartij te worden meegedeeld.

13 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag van het honorarium

dat de opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht of deelopdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium over de laatste zes maanden.

 1. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
 2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij de aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

15 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is. Het vorenstaande laat onverlet dat partijen een andere wijze van geschillenbeslechting kunnen overeenkomen.